Missie en Visie

Het platform Economics+ (vanaf hier het platform genoemd) is ontstaan vanuit de idee dat de economische wetenschap op zichzelf een te smalle benadering van de werkelijkheid oplevert. Onder andere is het rekenen met waarden verdrongen door een eenzijdige focus op economische waarde. Daarom is het noodzakelijk om verbinding te zoeken met de andere wetenschappen. Het leggen van deze verbinding zal leiden tot waardenvolle inzichten in de werkelijkheid.

We zijn er van overtuigd dat het terugbrengen van dit rekenen met brede waarden zal bijdragen aan menselijke bloei. Een waardenloze samenleving verwordt helaas tot een kille markteconomie, waarin de mensen die aan het kortste eind trekken niet kunnen opbloeien. Daarom is het essentieel om binnen de economie een breed waardebegrip terug te brengen.

Het platform stelt zich ten doel deze verbinding te leggen op academisch niveau, en hierdoor de belangen van de maatschappij en de economische wetenschap te dienen. Binnen dit platform verrijken de vindingrijkheid van de junioren, het netwerk van de senioren en de ervaring van de nestoren elkaar. Zij ontwikkelen en delen belangeloos hun kennis, ervaring en opvattingen.

Hiertoe zullen er verschillende middelen worden aangewend in de vorm van projecten die de economie verbinden met een of meerdere wetenschapsgebieden. Dit kan de vorm aannemen van interactieve bijeenkomsten en het onderzoeken van relevante vraagstukken.

Uitvoering

Het platform Economics+ krijgt momenteel gestalte in het project Economie + Theologie + Filosofie. In de huidige fase worden er in 2017 een aantal sessies georganiseerd, waarin een deskundige een onderwerp met een aantal studenten bespreekt. Deze sessies worden nader op de pagina Evenementen beschreven.

Economics+ is een platform van, voor en door studenten. Dit houdt in dat het georganiseerd wordt door economiestudenten van de Erasmus Universiteit. Verder bestaat de doelgroep van het platform in de eerste plaats uit economie- en bedrijfskundestudenten op alle Nederlandse universiteiten. Ten slotte betekent dit dat we van de participerende studenten ook actieve deelname verwachten.

In de toekomst zal het platform in vorm en inhoud gevarieerder worden. Met name zal in 2018 de verrijking uit een ander wetenschapsgebied, waarschijnlijk Economie + Sociologie, gezocht worden.

Wij spreken ter afsluiting van de beschrijving van onze missie en visie en de uitvoering daarvan onze dank uit voor het feit dat u interesse toont in het platform Economics+. We zijn van mening dat u binnen ons netwerk een grote verrijking van uw kennis kunt opdoen. Daarbij willen we echter ook aandringen op het actief participeren binnen het platform, om zo ook kennisvermenigvuldiging na te streven.

Team

Ard Jan Biemond
Oprichter
Henri Slob
Oprichter
Harry Commandeur
Drijvende kracht
Marco de Bruijn
Organisator

Erasmus School of Accounting & Assurance

De Erasmus School of Accounting & Assurance is de afdeling van de economische faculteit van de Erasmus Universiteit die zich bezighoudt met (post)masteropleidingen in accounting en verzekeren. Net als Economics+, is ook ESAA ervan overtuigd dat de economie vanuit een breder perspectief benaderd moet worden. Daarom ondersteunt de ESAA Economics+ bij het organiseren van haar activiteiten, om zo een bredere benadering van de economie onder studenten te realiseren.

Erasmus Institute for Philosopy and Economics

Het Erasmus Institute for Philosopy and Economics, oftewel EIPE, is het instituut aan de Erasmus Universiteit dat de economie en de economische wetenschap filosofisch doordenkt. Daarnaast houdt het zich ook bezig met een economische benadering van bepaalde filosofische onderwerpen. Het onderzoek van EIPE spitst zich toe op de achtergronden van economische theorieën, de onderzoeksmethoden van de economie, de rationaliteit van de mens en de economische ethiek. Vanuit deze kennisachtergrond werkt EIPE samen met Economics+ om de economie in den brede te benaderen.

Erasmus Institute for Business Economics

Het Erasmus Institute for Business Economics is op 19 juni 2018 in het leven geroepen als platform voor verschillende BV’s onder de EUR-Holding die onderzoek doen, onderwijs verzorgen en valorisatieactiviteiten verrichten op bedrijfseconomisch vlak. EIBE BV heeft als doel om de samenwerking van de werkmaatschappijen die op het brede terrein van de bedrijfseconomie werkzaam zijn te initiëren en te faciliteren. EIBE streeft het creëren van een bredere blik op bedrijfseconomie en het realiseren van synergie na. Verder vult EIBE de leemte op die er bestaat binnen de bedrijfseconomische wetenschap op het gebied van data-analyse, ethiek & leiderschap. Het inbrengen van deze aspecten binnen het bedrijfseconomisch denken heeft in het bijzonder de potentie om de bestaande onderwijs- en onderzoeksprogramma’s zonder weerga te verrijken.

EIBE ondersteunt de werkmaatschappijen met zijn directeur en negen student-assistenten en nog twee mensen. EIBE kent een Raad van Commissarissen die toezicht houdt op het beleid en de algemene gang van zaken van EIBE. Deze staat de directeur met raad terzijde.

Volg ons op de voet, meld u aan voor de nieuwsbrief